Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok internetového obchodu www.hajdalanek.sk

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky internetového obchodu www.hajdalanek.sk (ďalej len „obchodné podmienky“) platia pre nákup na internetovej stránke elektronického obchodu www.hajdalanek.sk .

1.2 Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je www.hajdalanek.sk ( ďalej len „predávajúci" ) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Údaje predávajúceho:
Hajdalánek s.r.o.
Sídlo: Václavská 222/4 , 603 00 Brno , Česká republika

IČO:04942485   IČ DPH: CZ04942485
zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Brne oddiel C, vložka 92734
e-mailová adresa: hajdalanek@gmail.com
tel.: +421 919 023 263

1.3 Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho, pokiaľ ďalej nie je uvedené inak. V prípade, ak predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od obchodných podmienok, osobitné ustanovenia kúpnej zmluvy majú vždy prednosť pred obchodnými podmienkami. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením obchodných podmienok, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

1.4 Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené kúpnou zmluvou alebo týmito „Obchodnými podmienkami“ sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku.

1.5 Predávajúci výslovne upozorňuje kupujúceho, že predávaný tovar je určený pre použitie v domácnosti, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Predávaný tovar v zásade nie je vhodný na použitie na komerčné účely, napr. do jedální, hotelov apod. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené nadmernou záťažou, používaním tovaru na iné komerčné alebo nekomerčné účely ako je použitie v domácnosti.

2. Definícia pojmov

2.1 Predávajúci je podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby, a ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.2 Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre vlastnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

2.3 Kupujúci – iný subjekt je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby, a ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy, koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

3.1 Objednávka kupujúceho vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Objednávka kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: osobné údaje kupujúceho (celé meno a adresa), jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, identifikáciu miesta dodania tovaru v Slovenskej republike. Objednávka kupujúceho, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje, nie je záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho, a predávajúci nebude povinný takúto neúplnú objednávku kupujúceho akceptovať. Predávajúci môže, nie je však povinný, požiadať kupujúceho o doplnenie chýbajúcich údajov v objednávke.

3.2 Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim. Záväzným akceptovaním objednávky predávajúcim sa rozumie oznámenie o evidencií objednávky zaslané na e-mailovú adresu kupujúceho. Faktúra bude zákazníkovi dodaná v elektronickej podobe po doručení tovaru.

3.3 Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje.

3.4 Obsah záväznej akceptácie objednávky sa nemôže odchýliť od objednávky kupujúceho, okrem prípadu, ak sa predávajúci a kupujúci dohodli inak a okrem odlišných údajov predpokladaných týmito obchodnými podmienkami. Obsah záväznej akceptácie objednávky predstavuje kúpnu zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim. Obsah záväznej akceptácie objednávky bude kupujúcemu vždy zaslaný e-mailom. V prípade, ak kupujúci zistí v záväznej akceptácii objednávky chyby alebo iné nezrovnalosti, informuje o tejto skutočnosti predávajúceho e-mailom najneskôr pred oznámením predávajúceho o expedícií zakúpeného tovaru.

3.5 Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1 Predávajúci je povinný:

  • dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a akosti, v dohodnutej dodacej lehote, vhodným spôsobom zabalený na dohodnuté miesto dodania v Slovenskej republike
  • dodať kupujúcemu tovar, ktorý spĺňa podmienky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
  • odovzdať kupujúcemu všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané právnymi predpismi.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť objednávku, pokiaľ z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru (faktická nemožnosť plnenia) nie je možné objednaný tovar kupujúcemu dodať. O zrušení objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo formou e-mailu. V prípade, ak kupujúci zaplatil preddavok kúpnej ceny a došlo k zrušeniu objednávky, predávajúci je povinný vrátiť zaplatený preddavok do 15 dní od zrušenia objednávky v plnej výške na účet uvedený kupujúcim. Kupujúci je povinný poskytnúť súčinnosť ohľadne oznámenia účtu, na ktorý má byť preddavok vrátený.

4.3 Kupujúci je povinný:

  • prevziať tovar objednaný a dodaný v súlade s kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami
  • zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu v súlade s podmienkami dohodnutými v kúpnej zmluve a obchodných podmienkach
  • potvrdiť svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby prevzatie objednaného tovaru.

4.4 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote siedmich (7) pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji"). V takom prípade odporúčame nasledujúci postup. Spotrebiteľ kontaktuje písomne predávajúceho prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.hajdalanek.sk v kategórii Služby/ Reklamácie a uvedie, že odstupuje od zmluvy s uvedením identifikácie kupujúceho, čísla objednávky, dátumu nákupu, špecifikácie tovaru a čísla účtu pre vrátenie kúpnej ceny a bezodkladne a na vlastné náklady a riziko zašle tovar spolu so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou vrátane návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení kúpnej ceny a originálneho obalu na adresu uvedenú predávajúcim. Predávajúci odporúča kupujúcemu takúto zásielku poistiť proti strate alebo poškodeniu. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy má predávajúci právo na úhradu nákladov súvisiacich s kúpou a vrátením tovaru. Náklady súvisiace s kúpou a vrátením tovaru zahrňujú aj náklady na vrátenie tovaru do pôvodného stavu, v prípade, že tovar bol poškodený alebo javí známky opotrebenia. V prípade, že je vrátený tovar poškodený, nefunkčný, nekompletný alebo má známky opotrebenia a používania, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena tovaru znížená o náklady vynaložené predávajúcim na uvedenie tovaru do pôvodného stavu. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody vzniknuté predávajúcemu. Predávajúci je oprávnený jednostranným úkonom započítať svoju pohľadávku z nároku na náhradu škody voči pohľadávke kupujúceho z nároku na vrátenie kúpnej ceny.

4.5 V súlade s § 12, ods. 5, písm. c) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze.

5. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie (reklamačný poriadok)

5.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Faktúra na tovar slúži zároveň ako záručný list.

5.2 Ak zákazník zistí iné ako zjavné poškodenia zásielky, je o tom povinný informovať predávajúceho. Zákazník môže informovať predávajúceho prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.hajdalanek.sk v kategórii Služby/ Reklamácie.

5.3 Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol zákazník upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy.

5.4 Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrovaný rozdiel u prírodných materiálov, textilných a umelých materiálov (napr. pri nábytkových látkach sú drobné odchýlky vo vzore látky alebo vo farebnom odtieni), lakovaných alebo kachľových plôch, a to najmä u dodatočne objednaného tovaru. Vadou nie sú rozdiely rozmerov pri čalúnenom nábytku v rámci tolerancie. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

5.5 Predávajúci si vyhradzuje právo na malé technické zmeny predávaného tovaru.

5.6 Záručná doba pre Kupujúceho – spotrebiteľa (ako je definovaný v bode 2.2 vyššie) je 24 mesiacov. Záručná doba pre Kupujúceho – iný subjekt (ako je definovaný v bode 2.3 vyššie) je 6 mesiacov.

5.7 Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

5.8 Reklamácia musí byť kupujúcim uplatnená u predávajúceho. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu akýmkoľvek spôsobom prostredníctvom intrenetového obchodu alebo prostredníctvom inej predajne Hajdálanek Brno. Predávajúci odporúča kupujúcemu nasledujúci spôsob uplatnenia reklamácie: (i) vyplnením príslušného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.hajdalanek.sk  v kategórii Služby/Reklamácie a jeho doručením elektronickou poštou predávajúcemu alebo (ii) listom doručeným na adresu sídla predávajúceho. Za účelom urýchlenia vybavenia reklamácie odporúčame, aby kupujúci zaslal fotodokumentáciu reklamovanej vady tovaru spolu s uplatnením reklamácie.

5.9 Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti písomné potvrdenie alebo mu ho doručí e-mailom alebo poštou.

5.10 V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

5.10.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

5.10.2 Ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva má kupujúci, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však kupujúci nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať.

5.10.3 Ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.10.4 Vada, ktorá vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru, ak montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo inou osobou na zodpovednosť predávajúceho. Uvedené platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie veci do prevádzky vykonal kupujúci a vada vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie veci do prevádzky.

5.11 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

5.12 Predávajúci nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou kupujúcim alebo neodbornou manipuláciou či montážou uskutočnenou kupujúcim.

5.13 Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie kupujúceho – spotrebiteľa však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Táto lehota 30 dní na vybavenie reklamácie nie je záväzná voči kupujúcemu – inému subjektu, ktorého vzťah s predávajúcim sa riadi obchodným zákonníkom.

5.14 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

5.15 Ak kupujúci – spotrebiteľ uplatnil reklamáciu výrobku po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.16 Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Za reklamáciu sa nepovažuje:

  • namietanie nedostatkov tovaru podľa článkov 5.3, 5.4, 5.5 a 8.3
  • uplatnenie zodpovednosti za vady zo strany kupujúceho – iného subjektu, ktorý je definovaný v článku 2.3 týchto Obchodných podmienok

5.17 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený so znením reklamačného poriadku a s postupom pri uplatňovaní reklamácie.

6. Platobné podmienky

6.1 Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a dopravné riadne a včas, najneskôr pri prevzatí tovaru.

6.2 Kúpnou cenou sa rozumie kúpna cena dohodnutá v kúpnej zmluve podľa platného cenníka uvedeného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.hajdalanek.sk . Ceny sú uvedené vrátane DPH (predávajúci je platcom DPH). Rozhodujúce sú údaje o tovare, vrátane kúpnej ceny v okamžiku, kedy kupujúci doručí objednávku predávajúcemu. K cene je pripočítavané dopravné podľa pravidiel stanovených v čl. 7 týchto obchodných podmienok. Predmetom zmluvy ani súčasťou kúpnej ceny nie je montáž nábytku ani vynesenie tovaru na poschodie alebo znesenie z poschodia. Tovar sa považuje za doručený zložením pri vchode na dohodnutej dodacej adrese.

6.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a v prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru. V prípade zmeny cien od dodávateľov tovaru je predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a kupujúci je oprávnený do 3 dní od obdržania takého oznámenia odstúpiť od zmluvy.

6.4 Tovar bude kupujúcemu odovzdaný až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a dopravy alebo do 5 pracovných dní po uzatvorení kúpnej zmluvy v prípade zaslania tovaru na dobierku. Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho (i) dňom odovzdania tovaru kupujúcemu alebo (ii) dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a dopravného, podľa toho ku ktorej zo skutočností uvedených pod písm. (i) a (ii) dôjde neskôr.

6.5 V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar vo výške a za podmienok dohodnutých v kúpnej zmluve, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6.6 Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a dopravné (i) osobne pri prevzatí od pracovníka spoločnosti DPD SK (na dobierku), (ii) kreditnou kartou.

7. Dodacie lehoty a doprava

7.1 Tovar bude zákazníkovi dodaný v lehote určenej v kúpnej zmluve, obvykle nie dlhšej ako 5 pracovných dní po zaslaní potvrdenia o akceptácii objednávky(ďalej len „termín dodania tovaru“). Tovar doručujeme v pracovných dňoch od 8:00 – 17.00 h. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred termínom dodania tovaru dohodnutým v kúpnej zmluve. V prípade nedodržania termínu dodania tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve zo strany predávajúceho je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. Tovar bude zákazníkovi doručený a odovzdaný kuriérom na dodacej adrese uvedenej v objednávke k prvým vchodovým dverám, ak tomu podmienky dovoľujú. Výnos na poschodie neposkytujeme.

7.2 Miestom dodania tovaru je miesto v SK uvedené v kúpnej zmluve. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar do miesta dodania tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru ním poverenou osobou a podpísať doklad o prevzatí tovaru.

7.3 Zásielky sú odosielané spoločnosťou DPD SK s.r.o.

7.4 Zákazník je povinný pri prevzatí zásielky uskutočniť kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Táto kontrola sa netýka obsahu zásielky. Pokiaľ sú pri prevzatí zistené zjavné znaky poškodenia, zákazník zásielku neprevezme a tento stav písomne nahlási predávajúcemu prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.hajdalanek.sk v kategórii Služby/ Reklamácie. Zákazník si zároveň skontroluje počet balíkov na prepravnom liste so skutočným počtom doručených balíkov, ktoré musia byť identické. Ak sa počet balíkov na prepravnom liste nezhoduje s počtom balíkov doručovaných, zákazník preberie zásielku s výhradou v prepravnom liste a raklamáciu nahlási písomne prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu www.hajdalanek.sk v kategórii Služby/ Reklamácie.

7.5 Pri zásielkach prepravovaných spoločnosťou DPD SK produktom Privat sa pripočítava príplatok za dopravné vo výške 12,– EUR.

7.6 Pokiaľ je zásielka doručovaná spoločnosťou DPD SK produktom Privat , platí, že spoločnosť DPD SK zákazníka telefonicky kontaktuje a dohodne s ním čas dodania zásielky. Termín dodania tovaru je zachovaný, pokiaľ prvý čas dodania zásielky ponúknutý zákazníkovi spoločnosťou DPD SK neprekračuje termín dodania tovaru.

7.7. Zákazník je povinný uhradiť skutočné náklady dopravy (dopravné) v prípade, že zákazník neprevezme od spoločnosti DPD SK odoslaný tovar, z dôvodu na strane zákazníka, pokiaľ zákazník pred oznámením predávajúceho o expedícii zakúpeného tovaru písomne nenahlási predávajúcemu odstúpenie od kúpnej zmluvy na e-mailovú adresu hajdalanek@gmail.com . V prípade expedície tovaru zákazníkovi, bude zákazníkovi odoslaná faktúra so skutočnou výškou prepravného, ktorú nám účtuje dopravná spoločnosť DPD SK.

8. Záverečné ustanovenie

8.1 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa ich zverejnenia a spravujú sa nimi všetky kúpne zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorené na základe objednávky v internetovom obchode www.hajdalanek.sk vykonanej v tento deň a neskôr s výnimkami podľa článku 8.2.

8.2 V prípade, ak je kupujúcim Kupujúci – iný subjekt, definovaný v článku 2.3, kúpna zmluva a všetky právne vzťahy v súvislosti s kúpnou zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, ustanovenia čl. 1.4, 4.4, 4.5, 5.1, 5.7., 5.8, 5.9, 5.10, 5.10.1, 5.10.2, 5.10.3, 5.10.4, 5.11, 5.13, 5.14 a 5.15 týchto Obchodných podmienok sa na Kupujúceho – iný subjekt nevzťahujú ani nie sú súčasťou takejto kúpnej zmluvy a ich použitie je v takom prípade vylúčené.

8.3 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku. Povinnosť oznámenia zmeny obchodných podmienok sa považuje za splnenú jej zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

8.4 Kupujúci nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho postúpiť svoju pohľadávku voči predávajúcemu vyplývajúcu z tejto zmluvy na tretie osoby.

8.5 Kúpna zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky.

8.6 Kúpna zmluva nevyžaduje písomnú formu. V prípade, že bola kúpna zmluva uzatvorená písomne, jej zmeny a doplnky musia mať písomnú formu.

8.7 Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal a s ich obsahom súhlasí.

9. Ochrana osobných údajov

9.1 Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy a prípadnej montáže tovaru u zákazníka, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 4 ods. 3 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu a montáž tovaru. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník. Zákazník má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať :

a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ

b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie

c) vo odpis jej osobných údajov

d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov

e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ

f) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ.

V Brně 01.01.2017